Ang United Endoscopy ay matatagpuan sa Corona, California. Kung kayo ay madako sa lugar na iyon, hinihikayat naming kayo na dumaan sa aming magandang showroom. Kung ikaw ay naghahanap ng naayos na kagamitan o kailangan ng kasalukuyan kagamitan na makumpuni, ang United Endoscopy ay ang inyong “Isang-Tigil-na-Bilihan.” Upang higit na matuto ukol sa kagamitan na aming binibenta o ang mga serbisyo sa pagkukumpuni, tawagan lamang ang United Endoscopy sa (951) 270-3400 o toll-free sa (800) 899-4847. Para sa inyong kaginhawahan, maaari rin kayong magpuno ng aming online contact form. Inaasam namin na kayo ay matulungan sa lahat ng inyong pangangailangan ukol sa mga kagamitang pang-medikal.